Jednotná přijímací zkouška 2023

   13. - 14. 4. 2023

   lyceum

Jednotná přijímací zkouška (JPZ) – maximální počet bodů 60

Jednotná přijímací zkouška má dle zákona minimálně 60 % podíl na celkovém hodnocení uchazeče při přijímacím řízení.

Termíny JPZ: 13. dubna 2023 (čtvrtek) a 14. dubna 2023 (pátek)

Pozvánky k jednotným přijímacím zkouškám budou odeslány elektronickou poštou ze systému CERTIS nejpozději 14 dnů před termínem konání přijímací zkoušky.

Jednotná přijímací zkouška (JPZ) bude mít dvě části, písemný test z jazyka českého a literatury a písemný test z matematiky. Písemný test z matematiky a jazyka českého a literatury bude konán dle jednotného zadání připravovaného Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT). V každé části – písemném testu z jazyka českého a literatury a písemném testu z matematiky – může uchazeč obdržet nejvýše 50 bodů.

Maximální počet bodů, který může uchazeč získat vykonáním JPZ, je 100 bodů.

POZOR: Podmínkou pro přijetí uchazeče ke vzdělávání je, aby žák dosáhl v součtu z JPZ-Čj a JPZ-M minimálně 30 bodů (18 bodů po přepočtu).

Povolenými pomůckami při konání testů je pouze modře či černě píšící propisovací tužka (nelze používat gumovací pera či fixky), u matematiky navíc obyčejná tužka a rýsovací potřeby. U zkoušky je zakázané používat slovníky, Pravidla českého pravopisu, kalkulačku či matematicko-fyzikální tabulky.

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří odevzdali společně s přihláškou doporučení školského poradenského zařízení, mají časový limit pro konání testů prodloužen v souladu s informacemi uvedenými v doporučení (viz Úprava podmínek uchazečům se speciálními vzdělávacími potřebami).

Podmínky pro uchazeče – cizince upřesňuje dokument v příloze (Úprava hodnocení výsledků jednotné zkoušky cizinců).

Informace k přijímacímu řízení pro uchazeče ze zahraničí

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska