ZVLÁŠTNÍ ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
(Lex Ukrajina školství)

ОСОБЛИВА РЕЄСТРАЦІЯ ДО ДИТЯЧОГО САДКА
(лекс України Освіта)

Úvod » Mateřská škola » Zvláštní zápis do MŠ (Lex Ukrajina)

Zveřejněno od 2. 6. 2022 / Опубліковано з 2. 6. 2022

Oznámení o konání zvláštního zápisu do předškolního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství)
Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» – освіта)           

Ředitel mateřské školy / Директор дитячого садка

Waldorfská škola Brno – střední škola, základní škola a mateřská škola, příspěvková organizace

oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do předškolního vzdělávání pro školní rok 2022/23:

повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023:

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

  • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.

  • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

TERMÍN ZÁPISU / ДАТА ТА ЧАС ЗАПИСУ: 16. 6. 2022  (8:00 – 12:00)

Místo zápisu / Місце запису:
Waldorfská škola Brno – střední škola, základní škola a mateřská škola, příspěvková organizace
Plovdivská 8, Brno, 616 00 (kancelář ZŠ) (канцелярія початкової школи)

PŘEDPOKLÁDANÝ POČET PŘIJÍMANÝCH / ОРІЄНТОВНА КІЛЬКІСТЬ ДІТЕЙ:  0

ORGANIZACE ZÁPISU / ПОРЯДОК ЗАПИСУ:

  1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.

      Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки. 

  1. Zákonný zástupce je povinen k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a dovršilo k 31.8.2022 věku 5 let.

У 2022/23 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до дошкільного навчального закладу дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2022 року досягла 5-річного віку.

  1. Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:

Законні представники зобов’язані подати такі документи:

a) žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (vzor je dostupný v česko-ukrajinské verzi ve formulářích na webu školy, nebo lze vyzvednout osobně v kanceláři základní školy)

заяву про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу (зразок доступний у чесько-українському варіанті у формах на сайті школи або може бути підібраний особисто в офісі початкової школи)

b) vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu)

      документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку)

c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat

      документ, що дає право представляти дитину

d) doklad o místu pobytu dítěte pro určení spádovosti (např. nájemní smlouva, potvrzení o ubytování

документ про місце проживання дитини для визначення скоєння крадіжки (наприклад, договір оренди, довідка про проживання)

e) potvrzení dětského lékaře z ČR o očkování dítěte (neplatí pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání, tj. děti, které dovršily k 31.8.2022 5 let)

довідка від чеського педіатра про щеплення дитини (не стосується дітей, які зобов’язані відвідувати дошкільний навчальний заклад, тобто дітей, які на 31.08.2022 р. досягли 5 років)

f) doklad prokazující obeznámenost zákonných zástupců s waldorfskou pedagogikou (viz Kritéria pro přijetí)

документ, що підтверджує ознайомлення законних представників з вальдорфською педагогікою (див. Критерії прийому)

  1. O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií z 2. 6. 2022.

Рішення про зарахування дитини до початкової школи приймає директор школи за встановленими критеріями від 2. 6. 2022.

V /м. Brně dne/дата 2. 6. 2022    

 

Mgr. Tomáš Jedlička
Ředitel školy / Директор школи

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU / Повідомлення про спеціальний запис