Informace k přijímacímu řízení na střední školy

Úvod » Střední škola » Přijímací řízení SŠ » Informace k přijímacímu řízení na střední školy

 

INFORMACE O STUDIJNÍM OBORU A PŘIHLÁŠCE KE VZDĚLÁVÁNÍ

 

Název oboru: 78-42-M/06 Kombinované lyceum

Forma studia: denní

Délka studia: čtyřleté, zakončené maturitní zkouškou

Přijato bude maximálně 30 uchazečů.

 

Přihláška:

Přihlášku je potřeba doručit nejpozději do 1. 3. 2023.

· osobně do kanceláře školy (Plovdivská 2572/8, 616 00 Brno)

· doporučeně poštou (adresa: Waldorfská škola Brno – střední škola, základní škola a mateřská škola, příspěvková organizace, Plovdivská 2572/8, 616 00 Brno), rozhoduje datum poštovního razítka

Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti na přihlášce ke studiu není potřeba.

Pokud se hlásí uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami, součástí přihlášky musí být originál nebo ověřená kopie doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení. Ředitel školy upraví podmínky přijímacího řízení a uzpůsobí konání přijímací zkoušky podle tohoto doporučení školského poradenského pracoviště.

Přijímací řízení:

Přijímací řízení se skládá ze dvou částí, Jednotné přijímací zkoušky (JPZ) a Školní přijímací zkoušky (ŠPZ).

 

Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení

Uchazeči budou přijímáni ke studiu v pořadí podle získaného počtu bodů součtem bodového hodnocení z Jednotné přijímací zkoušky (JPZ) a ze Školní přijímací zkoušky (ŠPZ).

Celkové bodové hodnocení: počet bodů z JPZ + počet bodů ze ŠPZ

Maximální počet bodů: 100 (60 JPZ + 40 ŠPZ)

Bodové hodnocení z JPZ je přepočítáno tak, aby maximální bodové hodnocení JPZ z M a Čj (50 + 50 = 100 bodů) tvořilo 60 bodů z maximálního celkového bodového hodnocení (za obě části přijímací zkoušky).

Např:
JPZ Čj – 42 bodů, JPZ Ma – 40 bodů; celkem 82; přepočet: 82 x 60/100; výsledek: 49,2 bodů

Pokud dojde k rovnosti bodů a jedná se o případ, kdy pořadí rozhoduje o přijetí či nepřijetí uchazeče, postupuje se takto:

  1. Přednost má uchazeč s vyšším bodovým hodnocením ze školní přijímací zkoušky.
  2. Přednost má uchazeč s lepším prospěchem ze ZŠ.

 

Prihlaska_SS_20222023_denni-1

Celková informace k přijímacímu řízení na SŠ

Přijímací řízení pro uchazeče ze zahraničí