Informace k přijímacímu řízení na střední školy

Úvod » Střední škola » Přijímací řízení SŠ » Informace k přijímacímu řízení na střední školy

 

INFORMACE O STUDIJNÍM OBORU A PŘIHLÁŠCE KE VZDĚLÁVÁNÍ

https://prijimacky.cermat.cz/aktuality/aktualita/349-jednotna-prijimaci-zkouska-2024

Předběžná informace k přijímacímu řízení 

Ve školním roce 2024/2025 otevřeme jednu třídu čtyřletého studia oboru vzdělání „78-42-M/06 Kombinované lyceum“. Přijmeme 30 uchazečů. 

Lékařské potvrzení o způsobilosti ke studiu nepožadujeme. 

Vzhledem k výjimečné legislativní situaci (viz dále) oficiální kritéria přijímacího řízení zveřejníme nejpozději 31. ledna 2024. 

Termín podávání přihlášek 1. – 20. 2. 2024

Termíny jednotné přijímací zkoušky ve šk. roce 2023/2024

1. termín: pátek 12. dubna 2024

2. termín: pondělí 15. dubna 2024

 

Název oboru: 78-42-M/06 Kombinované lyceum

Forma studia: denní

Délka studia: čtyřleté, zakončené maturitní zkouškou

Přijato bude maximálně 30 uchazečů.

 

Přijímací řízení:

Přijímací řízení se skládá ze dvou částí, Jednotné přijímací zkoušky (JPZ) a Školní přijímací zkoušky (ŠPZ).

 

Změny přijímacího řízení konaného v roce 2024 

Konkrétní parametry a kritéria přijímacího řízení budeme moci zveřejnit až poté, co bude legislativně schválena připravovaná novela školského zákona, která by měla v přijímacím řízení přinést velmi výrazné změny. Novela a na ni navazující prováděcí předpisy by měly být schváleny tak, aby všechny střední školy mohly nejpozději k 31. lednu 2024 vyhlásit přijímací řízení se všemi povinnými údaji. 

Návrh novely předpokládá nejen navýšení počtu podávaných přihlášek ze dvou na tři, ale také zásadní změny ve způsobu jejich podávání – třemi různými cestami (ryze digitálně přes aplikaci s ověřenou identitou, vytištěním přihlášky zadané do aplikace a prostřednictvím „klasické“ papírové přihlášky). Nová má být i (ne)možnost volby v případě, že je uchazeč přijat na vícero škol – uchazeč bude automaticky zapsán na školu, která má v přihlášce vyšší pořadí. Tím se (zřejmě) ruší i nutnost podání tzv. zápisového lístku, který vydávala ZŠ. 

Hlavní neznámou pro střední školy je otázka školní části přijímací zkoušky, včetně posouzení dosavadního prospěchu ze základní školy. 

Pokud se legislativní změna nestihne, bude se postupovat stejně jako v předchozích letech. 

Předběžná informace k hodnocení uchazečů v přijímacím řízení 2024 

Kritériem přijetí v roce 2024 docela určitě budou výsledky celostátní jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a z matematiky připravené CZVV (Cermat). 

Zkouška z českého jazyka a literatury i zkouška z matematiky má celostátně platné parametry zveřejněné na www.cermat.cz. Z této zkoušky může uchazeč získat 0 až 50 bodů z českého jazyka a literatury a 0 až 50 bodů z matematiky. 

Kromě celostátních jednotných přijímacích zkoušek plánujeme (stejně jako v předchozích letech) i tzv. „školní“ přijímací zkoušku. Školní přijímací zkouška by měla probíhat podobně jako doposud, tj. formou strukturovaného ústního pohovoru nad portfoliem. Pohovor by měl být zaměřen na obecné studijní předpoklady uchazeče, jeho zájmy, školní a mimoškolní úspěchy, na jeho motivaci ke studiu a prezentaci uchazečova předem připraveného portfolia (vlastních prací uchazeče).  

Pro ilustraci našeho dosavadního přístupu uvádíme obsah portfolia z předchozích let:

  1. Písemný přehled v rozsahu cca 1 strany A4 s dvěma oblastmi:
    • Můj školní život – moje školní práce
    • Můj život mimo školu
  2. Předem vyhotovená práce na zadané téma týkající se uchazečovy budoucnosti. Uchazeč měl na výběr formu jejího zpracování – např. literární, výtvarné, rukodělné, hudební, mediální či vědeckotechnické řešení.
  3. Portfolio mohlo obsahovat přílohy (maximálně 10): výběr ukázek nebo dokumentace (foto) vlastních prací, děl, tvorby, bádání, projektů (např. hudební nahrávky, literární práce, výtvarná a řemeslná díla, přírodovědné a technické projekty a další).

Do jaké míry budeme zohledňovat strukturovaný pohovor a dosavadní prospěch ze základní školy, však ukáže až přijatá novela a další předpisy. 

Věříme, že vzhledem k výše uvedeným nejasnostem přijmete dosavadní neúplnost našich informací s pochopením.