PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ – 1. KOLO

Úvod » Střední škola » Přijímací řízení SŠ » Přijímací řízení 1. kolo

zveřejněno 31. 1. 2022
aktualizováno 21. 2. 2022

Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023
do 1. ročníku oboru 78-42-M/06 Kombinované lyceum (denní studium)

1) Informace o studijním oboru a přihlášce ke vzdělávání

Název oboru: 78-42-M/06 Kombinované lyceum

Forma studia: denní

Délka studia: čtyřleté, zakončené maturitní zkouškou

Přijato bude maximálně 30 uchazečů.

Přihláška:

Přihlášku je potřeba doručit nejpozději do 1. 3. 2022.

  • osobně do kanceláře školy (Plovdivská 2572/8, 616 00 Brno)
  • doporučeně poštou (adresa: Waldorfská škola Brno – střední škola, základní škola a mateřská škola, příspěvková organizace, Plovdivská 2572/8, 616 00 Brno), rozhoduje datum poštovního razítka

Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti na přihlášce ke studiu není potřeba.

Přijímací řízení: Přijímací řízení se skládá ze dvou částí, Jednotné přijímací zkoušky a Školní přijímací zkoušky (viz níže).
 

2) Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení

Uchazeči budou přijímáni ke studiu v pořadí podle získaného počtu bodů součtem bodového hodnocení z Jednotné přijímací zkoušky (JPZ) a ze Školní přijímací zkoušky (ŠPZ).

Celkové bodové hodnocení: počet bodů z JPZ + počet bodů ze ŠPZ

Maximální počet bodů: 100 (60 JPZ + 40 ŠPZ)

Bodové hodnocení z JPZ je přepočítáno tak, aby maximální bodové hodnocení JPZ z M a Čj (50 + 50 = 100 bodů) tvořilo 60 bodů z maximálního celkového bodového hodnocení (za obě části přijímací zkoušky).

Např.: JPZ Čj – 42 bodů, JPZ Ma – 40 bodů; celkem 82; přepočet: 82 x 60/100; výsledek: 49,2 bodů

Pokud dojde k rovnosti bodů a jedná se o případ, kdy pořadí rozhoduje o přijetí či nepřijetí uchazeče, postupuje se takto:

  1. Přednost má uchazeč s vyšším bodovým hodnocením ze školní přijímací zkoušky.
  2. Přednost má uchazeč s lepším prospěchem ze ZŠ.

3) Jednotná přijímací zkouška (JPZ) – maximální počet bodů 60

Jednotná přijímací zkouška má dle zákona minimálně 60 % podíl na celkovém hodnocení uchazeče při přijímacím řízení.

Termíny JPZ: 12. dubna 2022 (úterý) a 13. dubna 2022 (středa)

Jednotná přijímací zkouška (JPZ) bude mít dvě části, písemný test z jazyka českého a literatury a písemný test z matematiky. Písemný test z matematiky a jazyka českého a literatury bude konán dle jednotného zadání připravovaného Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT).
V každé části – písemném testu z jazyka českého a literatury a písemném testu z matematiky – může uchazeč obdržet nejvýše 50 bodů.

Maximální počet bodů, který může uchazeč získat vykonáním JPZ, je 100 bodů.

POZOR: Podmínkou pro přijetí uchazeče ke vzdělávání je, aby žák dosáhl v součtu z JPZ-Čj a JPZ-M minimálně 30 bodů.

4) Školní přijímací zkouška (ŠPZ) – maximální počet bodů 40

Školní přijímací zkouška má dle zákona maximálně 40 % podíl na celkovém hodnocení uchazeče při přijímacím řízení.

Zaměření ŠPZ: školní a všeobecné znalosti a kompetence, studijní předpoklady

Forma ŠPZ: strukturovaný ústní pohovor nad předloženým portfoliem

Termíny ŠPZ:
1. termín: 19. dubna 2022 (úterý)
2. termín: 20. dubna 2022 (středa)

Školní přijímací zkouška bude probíhat formou strukturovaného ústního pohovoru nad portfoliem. Pohovor bude zaměřen na obecné studijní předpoklady uchazeče, jeho zájmy, školní a mimoškolní úspěchy, na jeho motivaci ke studiu a prezentaci uchazečova portfolia (vlastních prací uchazeče).

Strukturovaný pohovor bude trvat minimálně 30 minut.

Portfolio:

Portfolio si uchazeč připraví v předstihu a přinese je ke školní přijímací zkoušce. Portfoliem uchazeč trefně představí své školní a mimoškolní zájmy a úspěchy, důvody a motivaci, proč chce studovat na naší škole.

Portfolio bude obsahovat:

a) Práci na téma: Svět budoucnosti
Forma: např. literární zpracování – krátká úvaha (maximálně v rozsahu 1 strany A4), báseň; nebo výtvarné či rukodělné zpracování (max. formát A3, 1 objekt), hudební dílo (nahrávka v délce max. 2 minuty), vědeckotechnické řešení, virtuální dílo (např. webové stránky, grafika), apod.

b) Písemný přehled v rozsahu cca 1 strany A4 s dvěma oblastmi:
1. Můj školní život – moje školní práce
2. Můj život mimo školu

Portfolio může obsahovat přílohy (maximálně 10): ukázky nebo dokumentace vlastních prací, děl, tvorby, bádání, projektů (např. hudební nahrávky, literární práce, výtvarná a řemeslná díla, přírodovědné a technické projekty a další).

Hodnotící kritéria ŠPZ:

  1. Můj školní život – prezentace školní práce, včetně prospěchu      0-10 bodů
  2. Můj život mimo školu – prezentace mimoškolní práce, zájmů      0-10 bodů
  3. Svět budoucnosti – prezentace předem připravené práce            0-10 bodů
  4. Studijní předpoklady a motivovanost – motivační pohovor           0-10 bodů

VYHLÁŠENÍ 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO STUDIUM ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Přílohy ke stažení:

Přihláška na SŠ_editovatelná v PDF (nutno vytisknout na jeden list papíru oboustranně, i černobíle)
Informace k ochraně osobních údajů – žádost o přijetí 2022 SŠ
Úprava podmínek uchazečům se speciálními vzdělávacími potřebami
Úprava hodnocení výsledků jednotné zkoušky cizinců

Návod pro vyplnění přihlášky k nahlédnutí na webu CERMAT