INFORMACE O STUDIU

Úvod » Střední škola » O studiu na lyceu » Informace o studiu

Základní informace
  • Studijní obor: 78-42-M/06 Kombinované lyceum
  • Studium: denní, čtyřleté, zakončené maturitní zkouškou
  • Studijní zaměření od 3. ročníku (podle zájmu studentů a možností školy):
    • humanitní (pedagogika, psychologie, základy společenských věd)
    • přírodovědné (biologie, chemie, zeměpis, matematika, fyzika)
    • technické (matematika, fyzika, tech. kreslení, strojírenská technologie, tech. mechanika)
Bližší informace

Nově vzniklá střední škola Waldorfské lyceum Brno, jejíž první ročník byl otevřen ve školním roce 2022/2023, je součástí Waldorfské školy Brno, která představuje již 20 let inovativní a moderní možnost v brněnské nabídce základního vzdělávání. Waldorfská škola Brno se opírá o století prověřený pedagogický koncept, který je pevně ukotven ve vzdělávacích systémech většiny evropských zemí.

Po dlouhém úsilí se podařilo rozšířit koncept waldorfského vzdělávání i na střední stupeň, a to s podporou Statutárního města Brna, který je zřizovatelem naší školy. Díky této podpoře prochází naše škola v posledních letech dynamickým rozvojem jak v počtu přijímaných žáků, tak i v oblasti materiálního zázemí.

Střední stupeň waldorfského vzdělávání je formálně realizován v oboru 78-42-M / 06 Kombinované lyceum, který je moderním maturitním oborem vyplňujícím mezeru v nabídce středního vzdělávání mezi všeobecně, ale spíše teoreticky zaměřenými gymnázii, a mezi úzce profilovanými středními odbornými školami. RVP 78-42-M / 06 Kombinované lyceum není dosud v Jihomoravském kraji realizován.

Vzdělání na waldorfském lyceu poskytuje širší vzdělanostní základ, a to i v praktických  a uměleckých oborech, je úzce navázáno na praxi a umožňuje i pružné přecházení napříč obory. Od třetího ročníku se studenti profilují do jednoho ze tří nabízených zaměření. Kombinované lyceum bude nabízet humanitní, přírodovědné a technické zaměření. Součástí praxe waldorfské školy je také funkční model inkluze.

Studium na Waldorfském lyceu Brno je otevřené širokému okruhu uchazečů, není podmíněno absolvováním waldorfské ZŠ. Podmínkou přijetí je úspěšné absolvování státní přijímací zkoušky (Cermat) a školní přijímací zkoušky ve formě motivačního pohovoru. Studium je denní, čtyřleté, zakončené maturitní zkouškou.