PRŮBĚH DNE A TÝDNE

Každý den má svůj pevný rytmus, který dětem pomáhá dát pocit bezpečí.

Úvod » Mateřská škola » O školce » Průběh dne a týdne

Průběh dne

 

7,00 – 8,00 scházení dětí v jedné třídě dle rozpisu
8,00 – 9,00 rozdělení dětí do svých tříd, volná hra dětí, nabízená činnost
9,00 – 9,40 nabízená činnost, úklid hraček, ranní kroužek
9,40 – 10,00 hygiena, svačina
10,00 – 10,15 řízená činnost, práce Kořínků v jednotlivých třídách 1x týdně
10,15 – 12,15 pobyt venku, pohádka
12,15 – 12,45 hygiena, oběd
12,45 – 13,00 příprava na odpolední odpočinek, odchod dětí po obědě
13,00 – 14,30 odpolední odpočinek dle potřeby dětí
14,30 – 15,00 hygiena, svačina
15,00 – 17,00 odpolední kroužek, volná hra dětí, nabízená činnost, pobyt venku, odchod dětí domů
16,00 – 17,00 postupné spojení tříd dle rozpisu

 

Průběh týdne

Jednotlivé činnosti se pravidelně střídají. Každá činnost má během dne a týdne své místo. Dané činnosti u dětí pravidelně rozvíjí jemnou a hrubou motoriku, řeč, slovní zásobu, vůli, koncentraci, soustředění, umět si počkat, tvořivost, fantazii, rozvoj myšlení a zapojuje všechny smysly člověka. Postupně se zařazují do rytmu tyto činnosti – modelování z vosku, malování akvarelovými barvami, eurytmie, pečení, oslavy narozenin a výlety do prostoru tzv. lesní třídy.

Od května se scházíme každý den už od rána na zahradě MŠ s dětmi všech tříd a s výjimkou odpoledního odpočinku společně trávíme celé dny venku.

V průběhu školního roku také kromě vyprávění a hraní pohádek dětem, nebo společně s dětmi, využíváme i příležitosti, kdy nás malé divadlo ve školce navštíví, nebo se k návštěvě divadla vypravíme. Občas si zveme do školky i hosty s prožitkovým výukovým programem.

Modelování z vosku

Základním materiálem při modelování je včelí vosk. Jeho přírodní barvy a typická vůně pomáhají dětem tvořit opravdu všemi smysly. Práce se včelím voskem podporuje dětskou trpělivost, fantazii a soustředění, zároveň děti cvičí jemnou motoriku. Děti musí nejprve teplem svých dlaní vosk rozehřát, a to je práce nelehká! Z vosku děti vytvářejí jednoduché tvary, které se vztahují k určitému právě prožívanému období. Dáváme přednost vlastnímu zážitku dětí před vysvětlováním. Tichým vyprávěním či zpěvem se je snažíme jemně a nenásilně inspirovat. Při práci postupujeme od celku k jednotlivostem. Výtvory dětí nikterak nehodnotíme.

Malování akvarelovými barvami

Malujeme akvarelovými barvami žlutou, červenou a modrou, technikou mokré do mokrého. Při malování se děti seznamují s barvami, nezobrazují však konkrétní předměty, ale prožívají svět barev. Učitel často dotváří atmosféru zpíváním písniček k tématu. Není důležitý výsledek, ale samotný proces tvoření, malování, kdy děti pozorují s úžasem, co jim na obrázku vzniká. Takovéto malování nevede k soutěživosti nebo k obkreslování, ale je psychologickým lékem, který vyrovnává napětí a únavu z jednostrannosti. Výkony dětí nesrovnáváme.

Eurytmie

Specifickou a nadstandartní činností, která je pro waldorfskou mateřskou školu charakteristická, je ve waldorfské mateřské škole eurytmie – forma pohybového umění a sociálního cvičení. Eurytmie pohybem zviditelňuje řeč nebo hudbu. Tato činnost léčivě působí na celý organismus, podporuje správný rozvoj vnitřních, životně důležitých orgánů a pomáhá při utváření řečových schopností i při korekci vad ve výslovnosti. Umožňuje dítěti v pohybu zažívat a prociťovat děje a nálady pohádkového obrazného světa a zároveň se učí pohybovat se v prostoru s ohledem na své vrstevníky.

Pečení

Děti prožívají život zrnka obilí v koloběhu celého roku. Svými smysly zde zažijí působení elementů, jako jsou slunce, voda, země i vzduch. Za doprovodu písniček a říkanek si děti projdou celý proces pečení chleba i s předcházejícím mletím mouky. Všechny tyto činnosti poskytují bohaté smyslové zážitky a jsou také zdrojem nových pracovních a sociálních návyků.

Výlety a lesní třída

Příroda je nejlepší učebnicí, tak není divu, že v ní pravidelně listujeme. Kromě každodenního pobytu na přírodní zahradě MŠ, se každá třída jednou týdně vydává ráno na výlet a dopoledne tráví mimo areál mateřské školy v tzv. lesní třídě, v pronajaté zahradě v Brně, v dojezdové blízkosti školky a lesa.
Ven chodíme za každého počasí, aby děti mohly vnímat proměňující se přírodu. Při chůzi a pozorování se děti učí nejen vnímat, poznávat a porozumět přírodě, ale také vnímat sebe navzájem a utužovat svá přátelství. Nenahraditelné prožitky z výletů nás vzájemně velmi propojují.

Oslavy narozenin

Ve školce s dětmi prožíváme také společné připomenutí si narození každého z nás. Na oslavu narozenin se s dětmi ve třídách připravujeme, pro každého oslavence vytváříme narozeninovou knihu s obrázky dětí, sdílíme prožitky a radosti každého oslavence. Samotná oslava má dvě části – společnou a třídní. Oslava je podpořena pravidelnými rituály – písněmi, básněmi, příběhem. Děti v tento den mohou zažívat důležitost každého jedince.

Rozhovory o dětech

 

Po domluvě s třídními učiteli probíhají pravidelné setkání s rodiči u rozhovorů o dítěti.