ZÁPIS DO MŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Podrobné informace k průběhu zápisu

Úvod » Mateřská škola » Zápis do Mateřské školy » Zápis do MŠ na podrobné informace

TERMÍN A PRŮBĚH ZÁPISU DO MŠ

Zápis proběhne ve dnech 3. – 5. května 2022 v časech 14:00 – 17:00 hod.

Učitelé se setkají s dětmi (hra ve skupince) a jejich zákonnými zástupci (administrativní náležitosti). První skupina dětí začne ve 14:00, poslední skupina bude od 16:00 hod. Vyhraďte si se svou rodinou pro zápisový den přibližně 60 – 70 minut.

Na zápis do MŠ je nutné se přihlásit na konkrétní den a čas ve sdílené tabulce ZDE. V elektronické podobě bude tabulka aktivní jen do neděle 1. 5. do 24:00 hod., poté je potřeba případné změny telefonicky dohodnout na sekretariátu školy (tel. 731543396).

Den otevřených dveří v MŠ nepořádáme, ale v rámci víkendových seminářů pro rodiče je zařazena prohlídka MŠ.

Rozhodnutí o přijetí dítěte budou vydána nejpozději do 31. 5. 2022.

POČET VOLNÝCH MÍST: 23

 

PODÁNÍ ŽÁDOSTI

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit ve výše uvedených termínech následujícími způsoby:

  1. osobním podáním v mateřské škole ve vyhrazených dnech časech (doporučujeme)
  2. do datové schránky školy ID: krfmar9
  3. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou podatelnu školy
  4. poštou na adresu školy

Elektronické podání žádosti je možné ve dnech zápisu 3. 5. – 5. 5. 2022.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů, jinak se k žádosti nepřihlíží.

Upozorňujeme, že povolený formát žádosti i příloh při elektronickém podání je výhradně .PDF

FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI ZÁPISU

NAŠE ŠKOLA NENÍ ZAPOJENA DO ELEKTRONICKÉHO ZÁPISU MĚSTA BRNA, máme vlastní termín a formu zápisu i formuláře!

Zákonní zástupci dětí u zápisu předloží:

– k ověření svůj občanský průkaz

– k ověření rodný list dítěte 

– vyplněnou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

– potvrzené Vyjádření lékaře k přijetí dítěte do MŠ

– dotazník Zvídavé otázky

osvědčení o účasti na seminářích v rámci cyklu přednášek k zápisu do MŠ konaných ve školním roce 2022/2023 (k započítání Kritérií pro přijetí dítěte do MŠ č. 1.b) a 2.b))

– podepsané Informace k ochraně osobních údajů v souvislosti s přijetím dítěte k předškolnímu vzdělávání (stačí podpis jednoho zákonného zástupce)

– doložení trvalého pobytu dítěte (v případě cizinců místo pobytu)
Pro doložení trvalého pobytu dítěte na území města Brna je potřeba ověření adresy trvalého pobytu v občanském průkazu zákonného zástupce (při jiném než osobním podání lze nahradit čestným prohlášením o trvalém pobytu dítě).
Pokud má dítě jinou adresu trvalého pobytu než rodič, je potřeba doložit občanský průkaz dítěte nebo úřední potvrzení trvalého pobytu dítěte z evidence obyvatel (vydává např. ohlašovna).

– u dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami nebo po vyřízeném odkladu školní docházky doložte doporučení školského poradenského zařízení

VŠECHNY FORMULÁŘE NALEZNETE zde

 

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Naší škole byla stanovena spádovost – území celého města Brna (obecně závazná vyhláška).

Kritéria pro přijetí k předškolnímu vzdělávání – Waldorfská škola Brno (waldorf-brno.cz)

V letošním roce budou započítávány v rámci Kritérií pro přijetí dítěte do MŠ č. 1.b) a 2.b) tyto akce z cyklu přednášek k zápisu do MŠ konané ve školním roce 2021/2022:

Termín Lektor Téma semináře/přednášky
25. – 26. 02. 2022 pedagogové MŠ Víkendový Seminář pro rodiče k zápisu do MŠ
18. – 19. 03. 2022 pedagogové MŠ Víkendový Seminář pro rodiče k zápisu do MŠ
15. 02. 2022 Tomáš Jedlička „Učený z nebe nespadl“ – učení pohledem waldorfské pedagogiky
21. 04. 2022 Tomáš Boněk Život waldorfské rodiny

 

ROZHOVORY S RODIČI

Další součástí zápisu do MŠ na školní rok 2022/2023 mohou být rozhovory s oběma rodiči, začnou po zápisovém týdnu od pondělí 9. 5. 2022. K případným rozhovorům budou rodiče telefonicky nebo e-mailem pozváni po zápisu. Jako podklad pro rozhovor slouží dotazník „Zvídavé otázky“, případně další informace uvedené v dokumentech předložených u zápisu.
Rozhovory s rodiči se uskuteční bez přítomnosti dětí.

 

ÚVODNÍ TŘÍDNÍ SCHŮZKA

Bude se konat 15. 6. 2022 v 15:30 v mateřské škole.

 

DOTAZY OHLEDNĚ ZÁPISU

Směřujte na sekretariát školy – Eva Rothová, tel. 511 118 311 n. 731 543 396.
Upřednostňujeme telefonický kontakt, děkujeme.

 

WALDORF STRUČNĚ

WALDORFSKÁ SPECIFIKA

UČIVO V KOSTCE

LITERATURA