ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Úvod » Základní škola » Školní poradenské pracoviště

Důležitým úkolem školního poradenského pracoviště je metodická podpora učitelů vzhledem k náročnosti a odpovědnosti jejich práce a poskytování poradenských a konzultačních služeb žákům i jejich zákonným zástupcům. Legislativní oporu nachází ve vyhlášce č. 197/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů. Jeho členy jsou výchovný poradce, metodik prevence, třídní učitel speciální třídy a speciální pedagog. Školní poradenský tým vychází při své práci ze znalostí prostředí školy a tak může lépe zaměřit odpovídající podporu. V rámci svých kompetencí poskytuje každý člen poradenské služby samostatně.

Základní kontakty:

Výchovný poradce pro II. stupeň ZŠ, SŠ – kabinet lycea (budova C)

Věnuje se problematice kariérového poradenství, procesu inkluze žáků se SVP, včetně žáků nadaných a prevenci školní neúspěšnosti.

RNDr. Roman Vančura, Dr.
vancura@waldorf-brno.cz
+420 724 236 363
Úřední hodiny: Čtvrtek: 14:00 – 15:00 (po domluvě i v jiné dny a časy)

Výchovný poradce pro I. st. – sborovna nebo tř. 4.M (II. patro, 2. schod.)

Věnuje se problematice procesu inkluze žáků se SVP, včetně žáků nadaných a prevenci školní neúspěšnosti.

Mgr. Lada Baránková
barankova@waldorf-brno.cz
+420 725 028 247
Úřední hodiny: Úterý 14:00 – 15:00 (po domluvě i v jiné dny a časy)

Speciální pedagog – kabinet Duhové třídy

Pracuje především v oblasti speciální pedagogické péče

Mgr. Andrea Kopáčková
kopackova@waldorf-brno.cz
+420 511 118 335
Úřední hodiny: Pondělí 13:30 – 14:30 (po domluvě i v jiné dny a časy)

Metodik prevence – kabinet přízemí (u 2. schodiště)

Pracuje především v oblasti prevence rizikového chování žáků.

Ing. et Mgr. Anna Bártová
bartova@waldorf-brno.cz
+420 511 118 333
Úřední hodiny: Pondělí 14:00 – 15:00 (po domluvě i v jiné dny a časy)

Třídní učitelka speciální třídy – kabinet Duhové třídy

Pracuje v oblasti speciální pedagogické péče

Mgr. Alice Pouchlá
pouchla@waldorf-brno.cz
+420 511 118 335