Školní přijímací zkouška

   25. - 26. 4 2023

   lyceum

Školní přijímací zkouška (ŠPZ) – maximální počet bodů 40

Školní přijímací zkouška má dle zákona maximálně 40 % podíl na celkovém hodnocení uchazeče při přijímacím řízení.

Zaměření ŠPZ: školní a všeobecné znalosti a kompetence, studijní předpoklady

Forma ŠPZ: strukturovaný ústní pohovor nad předloženým portfoliem

Termíny ŠPZ: 1. termín: 25. dubna 2023 (úterý), 2. termín: 26. dubna 2023 (středa)

Školní přijímací zkouška bude probíhat formou strukturovaného ústního pohovoru nad portfoliem. Pohovor bude zaměřen na obecné studijní předpoklady uchazeče, jeho zájmy, školní a mimoškolní úspěchy, na jeho motivaci ke studiu a prezentaci uchazečova portfolia (vlastních prací uchazeče).

Strukturovaný pohovor bude trvat minimálně 30 minut.

Portfolio:

Portfolio si uchazeč připraví v předstihu a přinese je ke školní přijímací zkoušce. Portfoliem uchazeč trefně představí své školní a mimoškolní zájmy a úspěchy, důvody a motivaci, proč chce studovat na naší škole.

Portfolio bude obsahovat:

a) Písemný přehled v rozsahu cca 1 strany A4 s dvěma oblastmi:

1. Můj školní život – moje školní práce

2. Můj život mimo školu

b) Práci na téma: „Chci změnit svět – v čem a jak to udělám?“

Forma: např. literární zpracování – krátká úvaha (maximálně v rozsahu 1 strany A4), báseň; nebo výtvarné či rukodělné zpracování (max. formát A3, 1 objekt), hudební dílo (nahrávka v délce max. 2 minuty), vědeckotechnické řešení, virtuální dílo (např. webové stránky, grafika), apod.

c) Přílohy

Portfolio může obsahovat přílohy (maximálně 10): výběr z ukázek nebo dokumentace (foto) vlastních prací, děl, tvorby, bádání, projektů (např. hudební nahrávky, literární práce, výtvarná a řemeslná díla, přírodovědné a technické projekty a další).

Hodnotící kritéria ŠPZ:

1. Můj školní život – prezentace školní práce, včetně prospěchu 0-10 bodů

2. Můj život mimo školu – prezentace mimoškolní práce, zájmů 0-10 bodů

3. Chci změnit svět – prezentace předem připravené práce 0-10 bodů

4. Studijní předpoklady a motivovanost – motivační pohovor 0-10 bodů