ELEKTRONICKÁ PODATELNA

Úvod » O škole » Elektronická podatelna

Adresa pro elektronické podání

Elektronická podatelna přijímá elektronická podání podepsaná pomocí uznávaného elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb (zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění).

Elektronické podání lze podat prostřednictvím e-mailové zprávy: epodatelna@waldorf-brno.cz

Adresa umístění elektronické podatelny, která je i adresou pro doručování dokumentů v analogové podobě a adresou pro doručování dokumentů v digitální podobě doručovaných na přenosných technických nosičích dat:
Waldorfská škola Brno – střední škola, základní škola a mateřská škola, příspěvková organizace
Plovdivská 2572/8, 616 00 Brno

ID datové schránky školy: krfmar9

Časová možnost podání: kdykoliv
Potvrzení přijetí: následující úřední den sekretariátu školy (úřední hodiny)

V případě podání dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, musí být elektronické podání opatřeno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem (tzv. uznávaný elektronický podpis, viz http://www.mvcr.cz/clanek/prehled-kvalifikovanych-poskytovatelu-certifikacnich-sluzeb-a-jejich-kvalifikovanych-sluzeb-320051.aspx). Nebude-li opatřeno takovým podpisem, je nutné toto podání potvrdit do 5 dnů ve smyslu § 37 odst. 4 správního řádu.

Příjem a zpracování elektronického podání:

  • Při příchodu datové zprávy elektronická podatelna provádí kontrolu, zda jsou splněny všechny náležitosti, které jsou potřebné ke zpracování jako např. čitelnost, kontrola přítomnosti škodlivého kódu, zaručený elektronický podpis.
  • Po provedení kontroly odešle na adresu odesílatele e-mailovou zprávu, která obsahuje informace o stavu datové zprávy, zda byla elektronickou podatelnou přijata, identifikační údaje podání, nebo v opačném případě nebyla přijata a z jakých důvodů.
  • Dokumenty, u nichž byl zjištěn škodlivý kód, se neukládají, ale zničí; považují se za nedoručené.
  • Je-li možné zjistit z doručeného dokumentu obsahujícího škodlivý kód elektronickou adresu odesílatele, elektronická podatelna se na tuto adresu pokusí odeslat vyrozumění o jeho zjištění, popřípadě o zničení dokumentu.

Elektronické podání může být učiněno pouze v následujících formátech:
PDF, PDF/A a vyšší verze, doc/docx, xls/xlsx, zfo, jpeg, mpeg1/mpeg2, gif, ppt/pptx, xml, isdoc/isdocx, wav
Maximální velikost jedné datové zprávy zasílané prostřednictvím datové schránky je 20 MB, prostřednictvím e-mailové zprávy na elektronickou adresu je 20 MB.

Přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v digitální podobě, včetně jejich technických parametrů:
CD, DVD, USB Flash disk, USB externí HDD

Vyřizování dotazů týkající se provozu elektronické podatelny:
Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na obecnou adresu: sekretariat@waldorf-brno.cz