ŠKOLSKÁ RADA

Úvod » Základní škola » Školská rada

Náplň činnosti

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Složení školské rady:
Školská rada má 6 členů. 2 členy školské rady volí zákonní zástupci žáků, 2 členy pedagogičtí pracovníci a 2 členy jmenuje zřizovatel. Funkční období rady je 3 roky.

Školská rada podle § 168 zákona 561/2004 Sb.:
a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,
i) podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

Členové

Mgr. Ivo Brzák – předseda ŠR, zástupce rodičů
Ing. Magda Vídeňská – zástupce rodičů 
Mgr. Jaroslav Suchý, zástupce zřizovatele
Josef Červenka, zástupce zřizovatele
Mgr. Zuzana Zavřelová, zástupce pedagogických pracovníků
RNDr. Roman Vančura, Ph.D., zástupce pedagogických pracovníků

Kontakt

skolskarada@waldorf-brno.cz

 

Jednací řád