ŠKOLSKÁ RADA

Úvod » Základní škola » Školská rada

O školské radě:

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. 

Složení školské rady (pro základní a střední školu):

Školská rada má 6 členů. 2 členy školské rady volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci, 2 členy pedagogičtí pracovníci školy a 2 členy jmenuje zřizovatel. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Funkční období rady je 3 roky. 

Školská rada podle § 168 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon):
a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,
i) podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

Členové

Mgr. Václav Němčík – předseda ŠR, zástupce rodičů
Alice Kulhánková – zástupce rodičů
Ing. Denisa Janková, zástupce zřizovatele
JUDr. Irena Matonohová, zástupce zřizovatele
Mgr. Zuzana Zavřelová, zástupce pedagogických pracovníků
RNDr. Roman Vančura, Ph.D., zástupce pedagogických pracovníků

Kontakt

skolskarada@waldorf-brno.cz

 

Jednací řád školské rady
Volební řád školské rady