SPOLEK WALDORFSKÉ ŠKOLY BRNO

Spolek školy je sdružení rodičů, učitelů a přátel školy, jejichž cílem je podporovat waldorfskou školu a školku. Společně se školou a školkou vytváří bezpečný prostor ve kterém se děti rozvíjí, učí a tráví čas mimo školu.

Úvod » Mraweniště » Spolek školy

Spolek školy je sdružení rodičů, učitelů a přátel školy, jejichž cílem je podporovat waldorfskou školu a školku. Společně se školou a školkou vytváří bezpečný prostor ve kterém se děti rozvíjí, učí a tráví čas mimo školu. 

Cíle spolku 

Cílem spolku je spojit síly rodičů a učitelů pro budování společenství, které je nedílnou součástí waldorfské školy a školky. Při společném formování společenství školy a školky vycházíme z duchovní podstaty opírající se o anthroposofii. V jejím duchu společně podporujeme prostředí důvěry, ve kterém se učitelé mohou svobodně věnovat práci s dětmi.

Působení spolku

Materiální rovina – tedy rovina peněžité a nepěžité pomoci škole tak, aby škola a výuka v ní mohla být waldorfská.

Sociální rovina –  tedy snaha spolku o rozvoj společnosti skrze podporu ostrova pozitivní změny. Interakce se společností, spoluobčany. Stejně tak energie věnovaná do samotného společenství, například pomocí organizace slavností, zapojení se do kruhu výzdoby nebo podporou sociálního fondu.

Duchovní rovina – na jedné straně jde o vzdělávání rodičů ve waldorfské pedagogice a antrophosofii, jejím pohledu na dítě i jeho dospívání a rozvoj. Na straně druhé společným nesením celého společenství, vědomím společné podpory kolegia učitelů, ale i pořádáním slavností, které v rytmu křesťanských tradic přináší propojení toho duchovního proudu s rytmem a životem školy a školky, rodičů, dětí a učitelů.

Jak spolek cíle naplňuje

Finanční podporou školy a školky

Rodiče školy přispívají pravidelnou měsíční platbou (či roční částkou), která se odvíjí od počtu dětí navštěvujících školu či školku. Z této částky pak spolek financuje svoji činnost, tedy především podporu školy, školky a jejich pedagogických pracovníků. Představu o podpoře najdete ve výročních zprávách spolku a Nadačního fondu waldorf Brno. Jedná se především o podporu vzdělávání učitelů (podílení se poplatcích za Waldorfský seminář, platba pravidelných návštěv jazykového lektora, úhrada pobytu mentorů školy či školky a tak podobně). 

Pokud chcete činnost spolku podpořit, následujte informace o podpoře.

Pořádáním slavností v průběhu roku

Děti, především v nižších ročnících, prochází rokem v tempu ročních slavností. Často je slavnost nějak akcentována v rámci výuky či ve školce v rámci programu, stejně často však jsou slavnosti jako Martinská, Adventní či Jánská slavnostmi společnými pro celou školu. Tyto, stejně jako ty, které jednotlivé třídy či ročníky prožívají samostatně jsou pořádány rodiči. Spolek zajišťuje právní rámec takové akce, pojištění účastníků, pronájem prostor, také například pomoc s organizací (v součinnosti se školou).

Pořádáním vzdělávacích akcí pro rodiče

V součinnosti se školou a školkou spolek organizuje semináře a workshopy pro rodiče. Pravidelnými přednášejícími jsou pedagogové školy, mentoři školy a školky a další waldorfští pedagogové na návštěvě ve škole či školce.

Řízení spolku

Spolek je řízen Plénem školy, což je orgán složený z rodičovských zástupců jednotlivých tříd školy a školky, zástupců pedagogů za školku, první a druhý stupeň školy a zástupce mimoškolního vzdělávání. Plénum školy řídí činnost spolku, zajištuje komunikaci mezi rodiči a vedením školy a je poradním orgánem vedení školy.

Jak se stát členem spolku