CHARAKTERISTIKA STUDIA

Úvod » Střední škola » O studiu na lyceu » Charakteristika studia

Epochové vyučování (dvouhodinový vyučovací blok trvající 3-4 týdny)

Běžný školní den je zahajován epochovým vyučováním, ve kterém se žáci v bloku dvou hodin věnují intenzivně, po dobu 3 – 4 týdnů jednomu z hlavních vyučovacích předmětů.

Epochové vyučování zahrnuje například tyto hlavní předměty – český jazyk, matematika, dějepis, fyzika, chemie, biologie, zeměpis.

Na toto hlavní vyučování může navazovat druhé epochové vyučování dalších předmětů či několikatýdenní umělecké kurzy vyučované v podobných blocích. Hlavní epochy a většina dalších epoch jsou pro celou třídu v 1. – 3. ročníku společné.

Ostatní vyučování v podobě běžných 45 minutových hodin zahrnuje jednak předměty, které jsou společné pro celou třídu – například cizí jazyky, výpočetní technika, cvičné hodiny českého jazyka a matematiky, tak předměty podle zvoleného studijního zaměření.

Rozšiřující profilové předměty pro jednotlivá zaměření
 • humanitní (pedagogika, psychologie, základy společenských věd, kulturní dějiny, umělecké předměty, cizí jazyky)
 • přírodovědné (biologie, chemie, zeměpis, matematika, fyzika, laboratorní cvičení)
 • technické (matematika, fyzika, technické kreslení, strojírenská technologie, technická mechanika, deskriptivní geometrie)
Umělecké a pohybové předměty a kurzy
 • zpěv
 • sbor
 • orchestr
 • divadlo
 • eurytmie (umělecká pohybová výchova)
 • figurální kresba
 • malba
 • modelování
 • sochařství
 • kovotepectví
 • dřevořezba
 • kovářství
 • knihvazačství
Několikatýdenní praktika a exkurze

V průběhu každého ročníku absolvují všichni žáci 1 – 2 týdenní praktikum nejen na půdě lycea, ale především v terénu.

1. ročník: zeměměřické praktikum

2. ročník: lesnické / ekologické praktikum

3. ročník: sociální / průmyslové praktikum

 

V každém ročníku je dále 3 – 4 týdenní prostor pro:

 • jazykové výměnné pobyty v zahraničních školách
 • realizaci různých projektů a úprav učebního plánu podle potřeb školy

Ve 3. ročníku absolvují žáci navíc:

 • třídní studijní cestu (např. na téma historie umění)
 • nastudování třídní divadelní hry
 • vypracování dlouhodobé ročníkové práci na zvolené téma (práce je jedním z podkladů k maturitní zkoušce).
2 cizí jazyky
 • Škola nabízí výuku cizího jazyka I (anglický jazyk) a cizího jazyka II (německý jazyk). Podle možností školy a zájmu žáků mohou být nabídnuty i jiné živé světové jazyky.
 • Ve všech případech výuky jazyků dbá škola o dosažení rozšířené konverzační úrovně.
Hodnocení studijních výsledků formou slovního hodnocení po celou dobu studia

Studijní výsledky žáků jsou po celou dobu docházky hodnoceny slovně. Nejsou známkovány, ale jsou popisovány se zřetelem na silné a slabé stránky procesu tak, aby z nich žák dokázal čerpat zřetelnou inspiraci pro svou další práci a seberozvoj.