ZÁPIS DO 1. TŘÍDY NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Podrobné informace k průběhu zápisu

Úvod » Základní škola » Zápis do 1. třídy ZŠ » Zápis do 1.třídy na podrobné informace

DŮLEŽITÁ INFORMACE

PŘED ZÁPISEM každá rodina vyplní DOTAZNÍK „Pár zvídavých otázek“, který bude později sloužit jako podklad pro rozhovor s rodiči (viz níže) a bude uveden jako příloha žádosti o přijetí. Je potřeba jej doručit na sekretariát školy nejpozději do čtvrtka 31. 3. 2022 vč. (bližší informace v dotazníku).

TERMÍNY ZÁPISU DO 1. TŘÍDY


Po – Pá            4. 4. – 8. 4. 2022
      
podávání přihlášek (formální část bez účasti dětí)
So                     9. 4. 2022                   zápisová slavnost s dětmi (viz níže)

Osobní podání žádosti je možné na recepci u služebního vchodu (kancelář školy) ve vyhrazených dnech a časech:

Pondělí   4. 4.     13:00 – 16:00
Středa     6. 4.     9:00 – 12:00  a  13:00 – 16:00
Pátek       8. 4.     9:00 – 12:00

Elektronické podání žádosti je možné ve dnech zápisu 4. – 8. 4. 2022.

Rozhodnutí o přijetí dítěte budou vydána nejpozději do 2. 5. 2022.

Zápisová slavnost s dětmi:
– proběhne v sobotu 9. 4. v čase od 9 do 11 hod (příchod do školy je možný od cca 8:45)
– je vítána přítomnost obou rodičů, rodina se na začátku společně vyfotí
– po zahájení v 9 hod. se děti rozdělí do skupinek s učiteli, kde budou plnit v prostorách školy hravé úkoly
– rodičům připravíme jiný program

 

PODÁNÍ ŽÁDOSTI

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit ve výše uvedených termínech následujícími způsoby:

  1. osobním podáním ve vyhrazených časech
  2. do datové schránky školy ID: krfmar9
  3. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou podatelnu školy
  4. poštou na adresu školy

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů, jinak se k žádosti nepřihlíží.

Upozorňujeme, že povolený formát žádosti i příloh při elektronickém podání je výhradně .PDF


POČET VOLNÝCH MÍST
30

 

FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI ZÁPISU

NAŠE ŠKOLA NENÍ ZAPOJENA DO ELEKTRONICKÉHO ZÁPISU MĚSTA BRNA, máme vlastní termín a formu zápisu i formuláře!

Zákonní zástupci předškolních dětí u zápisu předloží:

– k ověření svůj občanský průkaz (kopie či skeny budou po ověření údajů skartovány)

– k ověření rodný list dítěte (kopie či skeny budou po ověření údajů skartovány)

– vyplněnou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

– dotazník Pár zvídavých otázek (pokud jej neodevzdali v požadovaném termínu do 31. 3.)

osvědčení o účasti na seminářích v rámci cyklu přednášek k zápisu do ZŠ konaných ve školním roce 2021/2022 (k započítání Kritérií pro přijetí dítěte do ZŠ č. 1.a) a 2.a))

– podepsané Informace k ochraně osobních údajů v souvislosti s přijetím dítěte k základnímu vzdělávání (stačí podpis jednoho zákonného zástupce)

– doložení trvalého pobytu dítěte
Pro doložení trvalého pobytu dítěte na území města Brna je potřeba ověření adresy trvalého pobytu v občanském průkazu zákonného zástupce.
Pokud má dítě jinou adresu trvalého pobytu než rodič, je potřeba doložit občanský průkaz dítěte nebo úřední potvrzení trvalého pobytu dítěte z evidence obyvatel (vydává např. ohlašovna).

Dále zákonní zástupci mohou předložit žádost o odklad školní docházky se zákonem předepsanými doporučeními. Pokud již mají obě doporučení, případně je mohou do 14 dní doložit, není potřeba podávat současně žádost o přijetí (při nejasnostech se informujte u sekretářky školy) + Informace k ochraně osobních údajů v souvislosti s odkladem povinné školní docházky.

VŠECHNY FORMULÁŘE NALEZNETE zde

 

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Naší škole byla stanovena spádovost – území celého města Brna (obecně závazná vyhláška).

Kritéria pro přijetí k základnímu vzdělávání – Waldorfská škola Brno (waldorf-brno.cz)

V letošním roce budou započítávány v rámci Kritérií pro přijetí dítěte do ZŠ č. 1.a) a 2.a) tyto akce z cyklu přednášek k zápisu do ZŠ konané ve školním roce 2021/2022:

Termín Lektor Téma semináře/přednášky
25. – 26. 02. 2022 pedagogové ZŠ Víkendový Seminář pro rodiče k zápisu do ZŠ
18. – 19. 03. 2022 pedagogové ZŠ Víkendový Seminář pro rodiče k zápisu do ZŠ
15. 02. 2022 Tomáš Jedlička „Učený z nebe nespadl“ – učení pohledem waldorfské pedagogiky
03. 03. 2022 Zuzana Zavřelová „Waldorfským rodičem snadno a rychle?“
24. 03. 2022 Kateřina Dvořáková „Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem“ – cizí jazyky na WŠ

 

ROZHOVORY S RODIČI

Rodiče absolvující semináře k zápisu pozveme s předstihem e-mailem k rozhovorům. Jako podklad pro rozhovor slouží dotazník „Pár zvídavých otázek“, případně další informace uvedené v dokumentech předložených u zápisu. Rozhovory s rodiči se uskuteční bez přítomnosti předškolních dětí.

 

ÚVODNÍ TŘÍDNÍ SCHŮZKA

Bude se konat v červnu, termín rodičům přijatých dětí sdělíme cca 2 týdny předem.

 

DOTAZY OHLEDNĚ ZÁPISU

Směřujte na sekretariát školy – Eva Rothová, tel. 511 118 311 n. 731 543 396.
Upřednostňujeme telefonický kontakt, děkujeme.

WALDORF STRUČNĚ

WALDORFSKÁ SPECIFIKA

UČIVO V KOSTCE

LITERATURA